حاضرم، زمان را متوقف کنم...

تا سه نفری کنار هم بنشینیم و به خنده های هم، بخندیم
بی خیال تمام صفر درصد های آزمون 
؛)


بعد تر نوشت :

برای من فرقی نمی کند، شب باشد یا روز، آن طرف دنیا باشم یا همین طرف، شاد باشم یا غمگین، خسته ی امتحانات لوسمان باشم یا پرانرژی، دنیا واقعی باشد یا مجازی،برای من ابدا فرقی نمی کند؛ من هرلحظه آماده ام تا باعقربه های ساعت گلاویز شوم زمان را متوقف کنم تا سه تایی به خنده های هم بخندیم :))