حرف های نزده مان به کنار، ما باید از بغض های سر وانکرده بترسیم -_-